Bank Ziemi jest największym pośrednikiem w sprzedaży ziemi w Polsce.

Regulamin

Ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego www.bankziemi.pl

I. Postanowienia ogólne

Niniejsze "Ogólne warunki korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu tematycznego www.bankziemi.pl zwane dalej „regulaminem” określają zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników z serwisu o nazwie bankziemi.pl, w ramach którego Bank Ziemi zamieszcza informacje z zakresu tematyki nieruchomości i finansów.

II. Definicje

Użyte w serwisie sformułowania oznaczają:

  • • Bank Ziemi - oznacza firmę Bank Ziemi, ul. Sikiryckiego 4/31, 10-691 Olsztyn, będącą twórcą i właścicielem praw do serwisu tematycznego, uprawnionymi do dysponowania jego zasobami,
  • • Serwis - serwis tematyczny www.bankziemi.pl o tematyce nieruchomości oraz finansów,
  • • Zasoby Serwisu - oznaczają udostępniane w serwisie, na zasadach i w zakresie określonym w regulaminie materiały, które obejmują informacje, ogłoszenia o pracy, artykuły i formularze kontaktowe Użytkowników serwisu. Na zasoby serwisu składa się serwis informacyjny,
  • • Serwis informacyjny - oznacza zasoby serwisu, do których wszyscy Użytkownicy mają dostęp bez konieczności dokonywania procedury rejestracji,
  • • Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z zasobów Serwisu w zakresie przewidywanym przez niniejszy Regulamin

III. Określenie zasad dostępu użytkowników do zasobów serwisu

1. Dostęp do serwisu informacyjnego nie wymaga spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od użytkownika dokonywania rejestracji w systemie Serwisu.

IV. Zobowiązania Internetowego Biura Nieruchomości Mieszkaniowo.pl

1. Bank Ziemi zapewnia Użytkownikom indywidualnym nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony

V. Zobowiązania użytkownika indywidualnego

1. Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami regulaminu i dobrymi obyczajami.

2. Użytkownik może korzystać z zasobów serwisu jedynie na własny użytek osobisty. Co znaczy w szczególności, że w odniesieniu do danych i innych materiałów publikowanych w zasobach serwisu, podlegających ochronie prawem autorskim i takich które ochronie prawem autorskim nie podlegają, zabronione jest wykorzystywanie wyżej wymienionych materiałów w prowadzonej przez Użytkownika działalności komercyjnej.

VI. Odpowiedzialność Stron

1. Bank Ziemi oświadcza, że materiały i informacje, które zawierają zasoby serwisu zbiera i redaguje z należytą starannością. Publikowane informacje nie są ofertą w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (DzU z 1964 r. Nr 16, poz. 93). Bank Ziemi nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podejmowane w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak i tekstów publikowanych w Serwisie.

3. Bank Ziemi nie odpowiada za przypadki braku dostępności zasobów serwisu, które wystąpiły w wyniku awarii systemu łączności telekomunikacyjnej i za pozostałe skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkody przez nie wywołane.

VII. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników serwisu

1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), po podaniu danych przed zawarciem umowy oraz po wyrażeniu przez niego zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym.

2. Dane przetwarzane są w celach kontaktowych, marketingowych, statystycznych i archiwizacyjnych. Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu związanym z pośrednictwem nieruchomości, doradztwem finansowym, które polega na pomocy w wyborze najkorzystniejszej oferty kredytu hipotecznego lub na pomocy w wyborze inwestycji z nieruchomości.

3. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Bank Ziemi, ul. Sikiryckiego 4/31, 10-691 Olsztyn. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom powiązanym z Administratorem.

4. Użytkownik podaje dane osobowe dobrowolnie, jednak ich niepodanie uniemożliwia realizację powyższych usług. Użytkownik ma ponadto prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

5. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

6. Skorzystanie z prawa do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych i domagania się usunięcia danych z systemu Serwisu oraz z prawa do otrzymania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, jest realizowane przez wysłanie wiadomości na adres kontakt@bankziemi.pl, wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

7. Domaganie się usunięcia danych z systemu Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z systemu Serwisu.

8. Użytkownik zaznaczając odpowiednie okna w formularzu rejestracyjnym, ma prawo odmowy lub wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU z 2002 r. Nr 144, poz. 1204). Jeśli Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, ma prawo w dowolnym terminie zażądać od administratora danych usunięcia niniejszej zgody. Aby skorzystać z prawa do usunięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej wystarczy wysłać pocztą elektroniczną do administratora danych, na adres kontakt@bankziemi.pl, stosowne żądanie podając imię i nazwisko Użytkownika.

9. Rozmowy telefoniczne prowadzone z konsultantami, w trosce o jakość usług mogą być rejestrowane.

VIII. Postanowienia końcowe umowy

1. Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie zmiany Regulaminu będą udostępniane Użytkownikom poprzez umieszczenie na stronie WWW Serwisu.

3. Żadna ze Stron nie może przenosić na inne osoby uprawnień wynikających z Umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony.

4. Wszystkie uwagi, komentarze i pytania o sposób działania Serwisu można wysyłać na adres siedziby Banku Ziemi lub na adres e-mail: kontakt@bankziemi.pl

5. Reklamacje dotyczące Serwisu można zgłaszać za pomocą poczty e-mail na adres: kontakt@bankziemi.pl

6. Informacje o wyniku postępowania reklamacyjnego mogą być wysłane zainteresowanym listem tradycyjnym lub pocztą elektroniczną w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez Bank Ziemi zgłaszanego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 1 miesiąc, licząc od daty zgłoszenia reklamacji.

7. Strony Umowy zobowiązują się próbować polubownie rozstrzygać spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.

8. W przypadku braku polubownego rozwiązania spory pomiędzy Stronami podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo Sąd Gospodarczy.

zielony newsletter

oferty ziemi rolnej
i wiadomości o rynku
ziemi na maila

Nowy serwis do sprzedaży ziemi www.gospodarstwo.pl
Jeśli chcesz sprzedać lub kupić gospodarstwo rolne zapraszamy do skorzystania z serwisu www.gospodarstwo.pl...
Kiedy ziemię rolną w Polsce wykupią cudzoziemcy?
Słowa Marka Twaina „kupujcie ziemię, już jej nie produkują” doskonale obrazują sytuację zasobu ziemi rolnej w ANR, który w ciągu kilku lat się sko...
Co w trawie piszczy, czyli ceny ziemi w Polsce
- Jak kształtują się ceny ziemi w Polsce? Ceny działek budowlanych są uzależnione od parametrów, takich jak lokalizacja, uzbrojenie terenu, kształt i...
Jak zarabiać na ziemi?
Mimo, że ceny działek budowlanych spadają nadal można zarobić inwestując w ziemię. Coraz popularniejsze jest tworzenie i sprzedaż kompleksów działek r...
Dlaczego kryzys obniżył ceny gruntów inwestycyjnych?
Jak wynika z publikowanych raportów w zależności od rodzaju działek i lokalizacji ceny gruntów inwestycyjnych spadły w przeciągu ostatniego roku od kilku...
Doradca obrotu ziemią zastąpi agenta
Bank Ziemi wprowadza nowy zawód doradca obrotu ziemią, który zastąpi agenta. Nowa profesja powstaje ponieważ Klienci potrzebują usługi kompleksowego obro...
Inwestowanie w ziemię
Dynamiczny wzrost cen ziemi w ostatnich latach udowodnił, że inwestycja w zakup ziemi jest opłacalnym i bezpiecznym sposobem ulokowania kapitału. Rozmowa...
Bank ziemi - nowe zakupy deweloperów
Najwięksi deweloperzy nie mają powodów by narzekać na brak ziemi. Według doradców Banku Ziemi proporcjonalnie ze wzrostem dochodów firmy budujące mieszk...
Poszukiwana ziemia na obrzeżach miast
Według prognoz w 2008 roku największe podwyżki cen ziemi, będą z dala od centrów miast. Dużym popytem cieszą się działki dosyć duże tj. 1-2 tysiące...
Grunty podrożały średnio o 28 procent
Na przestrzeni ostatniego roku działki budowlane zdrożały średnio o 28 procent. Jak wynika z barometru Rzeczpospolitej za rok będzie prawdopodobnie nawet i...
Ceny dzialek studzą zapał kupujących
Kilkuletni wzrost cen działek w Warszawie i okolicach, spowodował, że działki rolne i budowlane stają się coraz mniej dostępne. W wybranych lokalizacjach...
Działka budowlana na sprzedaż za 366 mln
Atrakcyjna działka budowlana w Warszawie o powierzchni 75,261 tysięcy metrów kwadratowych zostanie wystawiona na sprzedaż przez miasto w przetargu nieograni...
Jesteś na:   Start
  
© 2008 bankziemi.pl